องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพาณิชย์ อบต.คอนฉิม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดทำแผน-การจัดหาพัสดุ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการการจัดเก็บรายได้
งานส่วนโยธา อบต.คอนฉิม
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  จัดตั้งเมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  ..2540

                                เป็น อบต.ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแวงใหญ่บนถนนสายชนบท กุดรู ช่วงระหว่าง กม.ที่ 20 –21 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านคอนฉิมพัฒนา  ตำบลคอนฉิม   อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น  ระยะห่างจากอำเภอ 3 กม. ห่างจากจังหวัด  75  กม. และห่างจากกรุงเทพมหานคร  375  กม.

 

                อาณาเขต

ทิศเหนือ                จดตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ จด               ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก       จดตำบลหัวทุ่ง  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก          จดตำบลโนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

                               

พื้นที่

                องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีเนื้อที่ 44. 20  ตร.กม หรือประมาณ  27,625 ไร่

 

                ภูมิประเทศ

                                เป็นที่ราบสูง  บางส่วนเป็นเนินเตี้ย  ดินร่วนปนทรายและบางส่วนเป็นดินเค็ม

                การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม แบ่งการปกครองอกเป็น 9 หมู่บ้านได้แก่

1. หมู่ที่ 1  บ้านคอนฉิม                         

2. หมู่ที่ 2  บ้านโนนใหญ่                        

3. หมู่ที่ 3  บ้านโนนสวรรค์               

4. หมู่ที่ 4  บ้านดงบัง                         

5. หมู่ที่ 5  บ้านป่าแดง

6. หมู่ที่  6  บ้านดอนโจด

                7. หมู่ที่  7  บ้านโคกสว่าง

                8. หมู่ที่  8  บ้านโนนเก่าน้อย

                9. หมู่ที่  9  บ้านคอนฉิมพัฒนา