องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพาณิชย์ อบต.คอนฉิม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดทำแผน-การจัดหาพัสดุ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการการจัดเก็บรายได้
งานส่วนโยธา อบต.คอนฉิม
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

สภาพทางสังคม
 

การศึกษา

                        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          จำนวน   2  แห่ง

                        2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา             จำนวน   1 แห่ง

                        3. โรงเรียนประถมศึกษา                                    จำนวน   3  แห่ง (ดงบัง,โนนใหญ่,ป่าแดง)

                        4. โรงเรียนมัธยม                                                 จำนวน   2   แห่ง

                                แห่งที่ 1 โนนสวรรค์,คอนฉิม,คอนฉิมพัฒนา  แห่งที่ 2  ดอนโจด,โนนเก่าน้อย,โคกสว่าง 

                        5. โรงเรียนอาชีวะศึกษา                                    จำนวน   -   แห่ง

                        6. โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                จำนวน   -   แห่ง

                        7. ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                          จำนวน   9  แห่ง

                        8.  ห้องสมุดประชาชน                                       จำนวน   -   แห่ง

        สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                1. วัด                       จำนวน       8    แห่ง

                2. สำนักสงฆ์        จำนวน       2     แห่ง

                3. มัสยิด                 จำนวน       -      แห่ง

                4  โบสถ์                 จำนวน       -      แห่ง

                5.  ศาลเจ้า              จำนวน       9     แห่ง

                สาธารณสุข

                1. โรงพยาบาลของรัฐขนาด  30 เตียง              จำนวน  1  แห่ง

                2.  สถานีอนามัยประจำตำบล                            จำนวน  1  แห่ง

                3.  สถานพยาบาลเอกชน                                   จำนวน  -  แห่ง

                4.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                 จำนวน  -  แห่ง

                5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                     จำนวน  9  แห่ง

                6. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                       ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์

                ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                1. สถานีตำรวจ                     จำนวน  -   แห่ง

                2. สถานีตำรวจชุมชน         จำนวน  -  แห่ง

                3. สถานีดับเพลิง                 จำนวน  -  แห่ง

                 มวลชนจัดตั้ง                                                                                                                                                    

                1. ลูกเสือชาวบ้าน                                                จำนวน   1  รุ่น

                2.  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                       จำนวน   3  รุ่น

                3. ไทยอาสาป้องกันชาติ                                     จำนวน   -  รุ่น

                4. กองหนุนเพื่อความมั่งคงของชาติ                จำนวน   -  รุ่น