องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพาณิชย์ อบต.คอนฉิม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดทำแผน-การจัดหาพัสดุ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการการจัดเก็บรายได้
งานส่วนโยธา อบต.คอนฉิม
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

                 การคมนาคม

                1. ถนนสายหลัก สายชนบท กุดรู   จำนวน   1  สาย

                2. ถนนสายรอง  จำนวน   3  สาย   คือ

สายทางแยกเข้าบ้านคอนฉิม บ้านกุดหมากเห็บ ต.โนนสะอาดระยะทาง  15  กม.               สภาพเป็นทางลูกรัง

สายแยกเข้าบ้านโนนสวรรค์ , ดงบัง  -  บ้านหนองทุ่ม  ตำบลหัวทุ่ง  อำเภอพลและบ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง ระยะทาง  9  กม. สภาพทางลาดยาง

สายแยกเข้าบ้านโนนใหญ่, ป่าแดง บ้านท่าเยี่ยม ตำบลใหม่นาเพียง ระยะทาง  7  กม. สภาพถนนลูกรัง

การขนส่ง

                                1. รถยนต์โดยสารระหว่างตำบลถึง  อำเภอ จำนวน  3  สาย คือ ม.1,4,7

                                2. รถโดยสารประจำทาง  อำเภอแวงน้อย  -  อำเภอบ้านไผ่

                การโทรคมนาคม

                1.  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                  จำนวน  -   แห่ง

                2.  สถานีโทรคมนาคม                            จำนวน  -  แห่ง

 

                ไฟฟ้า

                                ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอแวงใหญ่  ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนประมาณ             1,044  ครัวเรือน

 

                ประปา

                                1. ประปาส่วนภูมิภาค  เขต  6                 จำนวน     2  แห่ง

                                2. ประปาหมู่บ้าน                                    จำนวน    7  แห่ง

 

                แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                1. ลำห้วยหนองเอี่ยน                             จำนวน   1   แห่ง

                                2. ลำห้วยขี้นาค                                       จำนวน   1   แห่ง

                                3. ลำห้วยเสือเขี้ยว                                  จำนวน   1   แห่ง

                                4. ลำห้วยแก                                            จำนวน   1   แห่ง

                                5. บึง,หนอง                                            จำนวน  9  แห่ง

 

                แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                1. ฝายน้ำล้น                                            จำนวน    5  แห่ง

                                2. บ่อน้ำตื้น                                             จำนวน    2  แห่ง

                                3. บ่อโยก                                                จำนวน   23 แห่ง