วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ สายนาพ่อเสวียน-นาแม่จันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ คลองเหนียง บ้านคอนฉิมพัฒนาหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง และเติมน้ำยาสารเคมีดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่ตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ โด๊ส ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน ๑๐ ถัง ตามโครงการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม ประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๗-๐๐๐๙ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องบันทึกอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๕-๐๐๑๐ พร้อมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง รวมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง