วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัดสุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางในเขตตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน และเทียนเข้าพรรษา เพื่อถวายพระสงฆ์ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาจารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ ป้าย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ชนิดซอง จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ ป้าย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน เพื่อให้สามารใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง