องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเพื่อให้การจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ การขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-17
2024-05-31
2024-02-28
2023-10-26
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-23