องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.
นางฉวีวรรณ  ชัยลา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

   

นายเฉวียง  ปลัดกอง

 
นางสาวพรชนก  ขัวโคตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวีระกัน บุตรประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1


นายเฉวียง  ปลัดกอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นางสาวพรชนก  ขัวโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นางฉวีวรรณ  ชัยลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายปรีชา  นาราษฎร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

นางบุญโส  โพทิกะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นางนุจนาจ  โพธิ์ขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

นายวิวัฒน์  จันทะภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
  


นายภุมิรินทร์  คงชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9