องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายประภาส  ปรีชาเลิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
086-853-4139
นางสาวศุภากาญจน์  สุนมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
094-2595989นางจิตติมา  นามโสม นางเยาวมาลย์  ยนตร์ศักดิ์สกุล
 ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด
 093-567-242
085-6486152นางสาวหฤทัย  เทือกเพีย

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

064-2623646