องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

บุคลากรสำนักปลัด

 
 นายประภาส  ปรีชาเลิศ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

นางสาวศุภากาญจน์  สุนมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
นางเยาวมาลย์  ยนตร์ศักดิ์สกุล
หัวหน้าสำนักปลัดนายเรืองเดช  แสงจันทร์ 
นางสาวปุณย์ริศา  มุกดา นางสาวแวนณิการ์  ปลัดกอง
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน

นายอภิชาติ  โม้อ้อน นายนิรัน  โสดาจันทร์ นายธีรพงษ์  มูลหล้า
เจ้าพนักงานป้องกัน เจ้าพนักงานธุรการ นักการภารโรง

นางสาวกิตติมา  แสงจันทร์นางสาวสุภาพร  บุญเย็น


นางสาวทิพย์สุดา  ไคฮาร่า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ