องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
กองช่างนางสาวหฤทัย  เทือกเพีย
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 นายไพรัตน์  ประจันตะเสน


ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า