องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางบัวทอง  ย่องเหล่ายูง


นักวิชาการศึกษา
ครูชำนาญการ

นางดลนภา  ปลัดศรีช่วย นางจันทร์หอม  พันทึก นางสาวดวงจิตร์  นาพยับ
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการผู้ดูแลเด็ก

นางประพิศ  เอี่ยมชูเพชร
นางวิไลภรณ์  ชัยสา นางสาววิลาวัณย์  ปลัดศรีช่วย
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก