องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

คอนฉิมวัฒนธรรมดี             มีภูมิปัญญา                ไร่นาสวนผสม

  รื่นรมย์สิ่งแวดล้อม               น้อมนำการศึกษา       ล้ำหน้าเศรษฐกิจ

          คุณภาพชีวิตสดใส                พัฒนาสังคม              ชื่นชมแหล่งท่องเที่ยว