องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  จัดตั้งเมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  ..2540

                                เป็น อบต.ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแวงใหญ่บนถนนสายชนบท กุดรู ช่วงระหว่าง กม.ที่ 20 –21 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านคอนฉิมพัฒนา  ตำบลคอนฉิม   อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น  ระยะห่างจากอำเภอ 3 กม. ห่างจากจังหวัด  75  กม. และห่างจากกรุงเทพมหานคร  375  กม.

 

                อาณาเขต

ทิศเหนือ                จดตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ จด               ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก       จดตำบลหัวทุ่ง  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก          จดตำบลโนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

                               

พื้นที่

                องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีเนื้อที่ 44. 20  ตร.กม หรือประมาณ  27,625 ไร่

 

                ภูมิประเทศ

                                เป็นที่ราบสูง  บางส่วนเป็นเนินเตี้ย  ดินร่วนปนทรายและบางส่วนเป็นดินเค็ม

                การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม แบ่งการปกครองอกเป็น 9 หมู่บ้านได้แก่

1. หมู่ที่ 1  บ้านคอนฉิม                         

2. หมู่ที่ 2  บ้านโนนใหญ่                        

3. หมู่ที่ 3  บ้านโนนสวรรค์               

4. หมู่ที่ 4  บ้านดงบัง                         

5. หมู่ที่ 5  บ้านป่าแดง

6. หมู่ที่  6  บ้านดอนโจด

                7. หมู่ที่  7  บ้านโคกสว่าง

                8. หมู่ที่  8  บ้านโนนเก่าน้อย

                9. หมู่ที่  9  บ้านคอนฉิมพัฒนา