องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

            อาชีพ

                        ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ การทำอาชีพเสริมการเสริมสร้างความ   เข้มแข็งของชุมชน โดยการนำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เช่น เกษตรผสมผสาน การเพาะเห็ด การเลี้ยงไหมแบบครอบครบวงจร กำลังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 

            หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

                1.  ธนาคาร                                             จำนวน   1   แห่ง

                2.  โรงเแรม                                            จำนวน   -   แห่ง

                3.  ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ                      จำนวน   1   แห่ง

                4.  ร้านซ่อมรถยนต์  จักรยานยนต์     จำนวน  1   แห่ง

                5.  ร้านไดนาโม                                     จำนวน   1  แห่ง

                6.  โรงสี (ขนาดเล็ก)                            จำนวน 20  แห่ง

                7.  ร้านค้าขายของชำ                            จำนวน 40  แห่ง

                8.  ร้านตัดผม                                         จำนวน  9 แห่ง

                9.  ร้านเนื้อวัว                                        จำนวน  2 แห่ง