องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา

                        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          จำนวน   2  แห่ง

                        2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา             จำนวน   1 แห่ง

                        3. โรงเรียนประถมศึกษา                                    จำนวน   3  แห่ง (ดงบัง,โนนใหญ่,ป่าแดง)

                        4. โรงเรียนมัธยม                                                 จำนวน   2   แห่ง

                                แห่งที่ 1 โนนสวรรค์,คอนฉิม,คอนฉิมพัฒนา  แห่งที่ 2  ดอนโจด,โนนเก่าน้อย,โคกสว่าง 

                        5. โรงเรียนอาชีวะศึกษา                                    จำนวน   -   แห่ง

                        6. โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                จำนวน   -   แห่ง

                        7. ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                          จำนวน   9  แห่ง

                        8.  ห้องสมุดประชาชน                                       จำนวน   -   แห่ง

        สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                1. วัด                       จำนวน       8    แห่ง

                2. สำนักสงฆ์        จำนวน       2     แห่ง

                3. มัสยิด                 จำนวน       -      แห่ง

                4  โบสถ์                 จำนวน       -      แห่ง

                5.  ศาลเจ้า              จำนวน       9     แห่ง

                สาธารณสุข

                1. โรงพยาบาลของรัฐขนาด  30 เตียง              จำนวน  1  แห่ง

                2.  สถานีอนามัยประจำตำบล                            จำนวน  1  แห่ง

                3.  สถานพยาบาลเอกชน                                   จำนวน  -  แห่ง

                4.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                 จำนวน  -  แห่ง

                5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                     จำนวน  9  แห่ง

                6. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                       ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์

                ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                1. สถานีตำรวจ                     จำนวน  -   แห่ง

                2. สถานีตำรวจชุมชน         จำนวน  -  แห่ง

                3. สถานีดับเพลิง                 จำนวน  -  แห่ง

                 มวลชนจัดตั้ง                                                                                                                                                    

                1. ลูกเสือชาวบ้าน                                                จำนวน   1  รุ่น

                2.  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                       จำนวน   3  รุ่น

                3. ไทยอาสาป้องกันชาติ                                     จำนวน   -  รุ่น

                4. กองหนุนเพื่อความมั่งคงของชาติ                จำนวน   -  รุ่น