องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

                 การคมนาคม

                1. ถนนสายหลัก สายชนบท กุดรู   จำนวน   1  สาย

                2. ถนนสายรอง  จำนวน   3  สาย   คือ

สายทางแยกเข้าบ้านคอนฉิม บ้านกุดหมากเห็บ ต.โนนสะอาดระยะทาง  15  กม.               สภาพเป็นทางลูกรัง

สายแยกเข้าบ้านโนนสวรรค์ , ดงบัง  -  บ้านหนองทุ่ม  ตำบลหัวทุ่ง  อำเภอพลและบ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง ระยะทาง  9  กม. สภาพทางลาดยาง

สายแยกเข้าบ้านโนนใหญ่, ป่าแดง บ้านท่าเยี่ยม ตำบลใหม่นาเพียง ระยะทาง  7  กม. สภาพถนนลูกรัง

การขนส่ง

                                1. รถยนต์โดยสารระหว่างตำบลถึง  อำเภอ จำนวน  3  สาย คือ ม.1,4,7

                                2. รถโดยสารประจำทาง  อำเภอแวงน้อย  -  อำเภอบ้านไผ่

                การโทรคมนาคม

                1.  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                  จำนวน  -   แห่ง

                2.  สถานีโทรคมนาคม                            จำนวน  -  แห่ง

 

                ไฟฟ้า

                                ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอแวงใหญ่  ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนประมาณ             1,044  ครัวเรือน

 

                ประปา

                                1. ประปาส่วนภูมิภาค  เขต  6                 จำนวน     2  แห่ง

                                2. ประปาหมู่บ้าน                                    จำนวน    7  แห่ง

 

                แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                1. ลำห้วยหนองเอี่ยน                             จำนวน   1   แห่ง

                                2. ลำห้วยขี้นาค                                       จำนวน   1   แห่ง

                                3. ลำห้วยเสือเขี้ยว                                  จำนวน   1   แห่ง

                                4. ลำห้วยแก                                            จำนวน   1   แห่ง

                                5. บึง,หนอง                                            จำนวน  9  แห่ง

 

                แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                1. ฝายน้ำล้น                                            จำนวน    5  แห่ง

                                2. บ่อน้ำตื้น                                             จำนวน    2  แห่ง

                                3. บ่อโยก                                                จำนวน   23 แห่ง