วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๐ ถัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.101-06 สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนฉิม-บ้านหัวทุ่ง ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล กว้าง 6 เมตร ยาว 2,720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,320 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกและยกระดับดิน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ จากบ้านป่าแดง-บ้านท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๐ ถัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พราสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร ชนิดจืด (ตรานมโรงเรียน) ให้กลับโรงเรียน ๓ แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.101-06 สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนฉิม-บ้านหัวทุ่ง ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล กว้าง 6 เมตร ยาว 2,720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,320 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.101-06 สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนฉิม-บ้านหัวทุ่ง ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล กว้าง 6 เมตร ยาว 2,720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,320 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดสร้างภาพ Brother) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง