วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงดินลูกรัง ภายในบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ ถนนสายโรงน้ำดื่มธนัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ ถนนสายบ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม ต.ใหม่นาเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ถนนสายนาพ่อบุญเพิ่ม ชัยสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที ๓ ถนนสายแยกวัดบ้านโนนสวรรค์ ถึง บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลคอนฉิม จำนวน ๔ โรงเรียน ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๓ ศูนย์ ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง