วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างยานพาหนะและขนส่งรถบัสปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ตามโครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง