วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ขนิดจืด ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๓ ศูนย์ ดื่มในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลคอนฉิม จำนวน ๔ โรงเรียน ดื่มในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์เก็บข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงดินลูกรัง ภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเครื่องจักรขุดร่องระบายน้ำ (ระบายน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่เกษตร) พร้อมกับขุด ถม วางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนน ที่ชำรุดเสียหายจากน้ำไหลหลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนมขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม www.konchim.go.th ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนและทรายพร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำทำนบกั้นน้ำ (เหตุอุทกภัยน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง