วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างแต่งหน้า พร้อมชุดและเครื่องประดับให้กับนางรำ ตามส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างแต่งหน้า พร้อมชุดและเครื่องประดับให้กับนางรำ ตามส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อแต่งหน้า พร้อมชุดและเครื่องประดับให้กับนางรำ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างแต่งหน้านางรำ พร้อมชุดและเครื่องประดับ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องบรวงสรวง เพื่อประกอบพิธี ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุดิบเพื่อประกอบอาหาร ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง