วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างเครื่องจักรขุดลอก (รถแม็คโคร) วัชพืชดินโคลน และสิ่งกีดขวางทางน้ำเหตุอุทกภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ หลอด เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถนนสายลำห้วยหนองเอี่ยน ด้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงดินลูกรัง ถนนภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถนนสายลำห้วยหนองเอี่ยน ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ถนนสายสี่แยกบ้านโนนสวรรค์ - บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ถนนสายนาพ่อบุญเพิ่ม ชัยสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สายทางโรงน้ำดื่มธนัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง