วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างยานพาหนะรถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง ๑ จำนวน ๑ คัน ตามโครงฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริการส่วนตำบลคอนฉิม และผู้นำชุมชน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการส่งเเสริมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง