วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการส่งเเสริมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น หมายเลข ๐๐๔-๖๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น หมายเลข ๐๐๔-๖๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้านบ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ สายลำห้วยเสือเขี้ยวตอนบน จากนานางสวา ปลัดศรีช่วย ถึง นานายกุล โทมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการยกระดับดินพร้อมกับลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สายนานายศิริ เขียวชัยภูมิ ถึง นานายสงคราม ชำกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ ถนนสายลำห้วยขี้นาคตอนล่าง ถึงบ้านดอนโจดตอนบน นานางเกียม เข็มผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง