วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ โด๊ส ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน ๑๐ ถัง ตามโครงการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม ประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๗-๐๐๐๙ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องบันทึกอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๕-๐๐๑๐ พร้อมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง รวมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK ในการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง