วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการคอนฉิมพอเพียง โครงการศูนย์เรียนรู้คัดแยกเพาะกล้าคอนฉิมพอเพียง ถังขยะเปียกเจาะก้นพร้อมฝา จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ โดยการขุดฝังกลบและถมดิน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการต่างๆ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและขนม เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ ถนนสายนาแม่ไล-โคกป่าชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านดอนโจด - บ้านโนนเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ถนนสายวัดกู่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง