วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สายคุ้มโสกดู่-โคกป่าชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายแยกนาดาบชาย-ทางเชื่อมบ้านหนองทุ่ม ต.ใหม่นาเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ สายลำห้วยเสือเขี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (พรมกำมะหยี่) เพื่อใช้ในงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในช่วงระหว่าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในช่วงระหว่าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง (รถแทร็กเตอร์) หมายเลขทะเบียน ตค ๑๒๓๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๔๗-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง