วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ถนนสายหนองสามเหลี่ยม - บ้านท่าเยี่ยม ตำบลใหม่นาเพียง เพื่อให้ถนนใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและลดอุบัติเหตุของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวถังขยะยางรถยนต์ จำนวน ๔๐ ถัง เพื่อบริการให้ประชาชนใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ ถนนสายหนองสามเหลี่ยม
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ ถนนสายหนองสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูงชนิดบานประตูเหล็กเปิด-ปิด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง