วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๐-๐๐๐๑ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถอีแต๋นบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ฆข ๒๘๘ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พราสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง และ อาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร ชนิดจืด (ตรานมโรงเรียน) เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ แห่ง ดื่มในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พราสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง และ อาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร ชนิดจืด (ตรานมโรงเรียน) เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ แห่ง ดื่มในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พราสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง และ อาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร ชนิดจืด (ตรานมโรงเรียน) เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตตำบลคอนฉิมทั้ง ๔ โรงเรียน ดื่มในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเช่าเครื่องเล่นแทรมโพลีน (เด้งดึ๋ง) จำนวน ๕ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน และขนมคละชนิด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๔ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๖ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง