วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ หลอด เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถนนสายลำห้วยหนองเอี่ยน ด้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงดินลูกรัง ถนนภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถนนสายลำห้วยหนองเอี่ยน ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ถนนสายสี่แยกบ้านโนนสวรรค์ - บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ถนนสายนาพ่อบุญเพิ่ม ชัยสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สายทางโรงน้ำดื่มธนัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านดอนโจด-บ้านโนนเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง