วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คู่มือและอื่นๆสำหรับหน่วยเลือกตั้งเพื่อใช้ดำเนินการในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ คู่มือและอื่นๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๒๔ ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภาายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง