วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาจารีต ประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยากำจัดแมลง และขวดสเปรย์สำหรับฉีดพ่น ป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือในเขตตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อดำเนินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๑๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนซึ่งประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง