วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2565
จ้างบริการจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ในการปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและลดอุบัติเหตุของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสถาน การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแดงท่าเยี่ยม สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเฃื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง