วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารเย็น และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คู่มือและอื่นๆสำหรับหน่วยเลือกตั้งเพื่อใช้ดำเนินการในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ คู่มือและอื่นๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๒๔ ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง