วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ถนนภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการเดินสายเมนไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ถนนสายบ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ - บ้านกุดหมากเห็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่ และสถานที่กักกัน/ควบคุมและสังเกตอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ ถนนภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง