วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ จากปู่ตา ถึงสายหนองสามเหลี่ยม ไปบ้านท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อพันธุ์ต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิม หมูที่๑ (สายนาพ่อสุกริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อพันธุ์ต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.101-06 สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนฉิม-บ้านหัวทุ่ง ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล กว้าง 6 เมตร ยาว 2,720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,320 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
15  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ สายบ้านโคกสว่าง-บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ (สายนาแม่อัมพร จันทะภา -นาแม่สมหวัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ (สายหนองแดง -บ้านห้วยแก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ สายดอนปู่ตา-นานายสามารถ วรแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง