วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตลับหมึกพิมพ์สีดำเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ - ๕๓ - ๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๐ ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบลคอนฉิม ให้สามารถใช้งานสะดวกและปลอดภัยและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน เพื่อรับ-ส่ง นางรำตำบลคอนฉิมเข้าร่วมโครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๓ ศูนย์ ดื่มในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดจืด (ตรานมโรงเรียน) เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลคอนฉิมจำนวน ๔ แห่ง ดื่มนมในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง