วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำบอร์ดนิทรรศการในวันสำคัญต่างๆ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกผัก ตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพ ทะเบียน ผก ๗๗๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐-๕๐-๐๐๐๑ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 101-03 ถนนสายบ้านดงบัง หมู่ที่ 4 - บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สายสามแยกนาพ่อสุภีร์ ถึง บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง