วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเทคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ ถนนภายในหมู่บ้านสายแยกวัดจิตปาลิวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ฒข๒๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง เพื่อปรับปรุงแซ่มแซมถนนในการแก้ไขปัญหาผิวจราจรชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง