วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคและบริโภค ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ถ่ายสำเนาเอกสารในการปฏิบัติงานราชการต่างๆภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้ตามความจำเป็นภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง