วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคและบริโภค ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ถ่ายสำเนาเอกสารในการปฏิบัติงานราชการต่างๆภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้ตามความจำเป็นภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง