วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์บริการคนพิการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภายใน-ภายนอก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำในเขตตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๖ รายการ เพื่อนำมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทางภายในเขตตำบลคอนฉิมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง