วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด (ตรานมโรงเรียน) เพื่อให้นักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุงระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแดงท่าเยี่ยม ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ฒข ๒๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ ให้กลับมาอยู่ตามสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนเจ็ดและบวงสรวงหลวงพ่อนาย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ชนิดซอง จำนวน ๙ ถัง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง