วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและขยายไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ และ บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและขยายไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน ในการซ่อมแซมถนนมีสภาพสึกกร่อน ผิวหน้าหลุดร่อนพื้นถนนทรุดตัว เนื่องจากมีการใช้งานมานาน เพื่อให้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและลดอุบัติเหตุของประชาชนที่สัญจรไปมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง