วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแต่งหน้า ทำผมให้กับนางรำ จำนวน ๕๐ คน พร้อมชุดและเครื่องประดับตกแต่ง เพื่อร่วมโครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ VIP ไม่ประจำทาง จำนวนไม่ต่ำกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแดงท่าเยี่ยม ดื่มในช่วงภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ดื่มในช่วงภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง