วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง และ (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในระหว่างวันที่ ๑-๙ เมษายน ๒๕๖๔ และ ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (ตีเส้นจราจร) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง