วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ (สายนาแม่จั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓ (สายลำห้วยหนองเอี่ยน - นาแม่มัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ (สายหนองเอี้ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ (สายนานายอดุล ชำกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ (สายนาแม่ไล - นานายวสันต์ กฏนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ (สายลำห้วยดอนหวาย - นาแม่หนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ (สายนาพ่อเก็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่๑ (สายนาพ่อบุญทัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิม หมูที่๑ (สายนาพ่อสุกริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ (สายนาแม่นางทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง