วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อติดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.konchim.go.th เพื่อให้บริการปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตและระบบอีเมล์สำหรับองค์กรและเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานในส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง