วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดมีขาตั้ง) จำนวน ๙ เครื่อง เพื่อใช้ในส่วนราชการในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนโจดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนโจด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดงท่าเยี่ยม ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน เพื่อบำรุงรัษารถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง