วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ โด๊ส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเบื้องต้น โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Diseae ๒๐๑๙ (covid ๑๙)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายบุญเลิส - แยกบ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 สายปู่ตาคุ้มโนนเก่าน้อยทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายระบบอินฟาเรด จำนวน ๖ เครื่อง เพื่อเป็นการให้บริการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เบื้องต้นแก่ประชาชนในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างเกราะป้องกัน ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง