วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อเป็นวัสดุใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร และเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีกิจกรรมบุญเดือนเจ็ดและบวงสรวงหลวงพ่อนาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ และบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ และ บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนสายหนองกุง บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง