วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ (ถนนสายบ้านโคกสว่าง-บ้านห้วยยาง) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ถนนสายบ้านโนนใหญ่-บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ถนนสายบ้านโนนใหญ่-บ้านป่าแดงพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๕ ราย งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดผนัง และพัดลมติดเพดาน จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที ๘ ถนนสายดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ ถนนสายบ้านโคกสว่าง-ศูนย์ข้าวแตนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ (ถนนสายบ้านพ่ออนันต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง