วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำบอร์ดนิทรรศการในวันสำคัญต่างๆ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกผัก ตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพ ทะเบียน ผก ๗๗๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐-๕๐-๐๐๐๑ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง