วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น Canon C๕๐๓๐i จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศและกล้องวงจรปิด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องสังฆทาน ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างแต่งหน้านางรำ พร้อมชุดและเครื่องประดับ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือเดือนเจ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องสังฆทาน ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง