วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อเป็นวัสดุนำมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทางภายในเขตตำบลคอนฉิมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง