วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อกรอบรูปขอบทอง พร้อมกระจกใส่ฝาหลังพร้อมขาตั้ง และที่แขวน ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และ พระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถึงเคมีดับเพลิง) ชนิดผงเคมีแห้ง ประเภท A (ขนาด ๑๕ ปอนด์) จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบพลาสติก) ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ๑๘๐ กก./ตร.ซม. โครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงต่อเติม อาคารสถานที่ในการรองรับการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างรถเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมคนขับและผู้ควบคุมเสียง ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุดและเครื่องประดับ ให้กับเทพีประจำริ้วขบวน, ผู้ถือป้ายหน่วยงาน ,ผู้ถือรูปพระฉายาลักษณ์ ,นางรำเพื่อฟ้อนรำในขบวนแห่ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง