วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประกอบริ้วขบวน จำนวน ๑๒ ป้าย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนรถปราสาทข้าว และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้านนิทรรศการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุน้ำดื่มไร้แอลกอฮอล์ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านคอนฉิมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดภายในหมู่บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ และบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส (บริเวณทางเข้า-ทางออก) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน และขนม เพื่อเป็นรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดน้ำหนัก ๒๐ กก./ถุง จำนวน ๕๐๐ ถุง เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง