วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน และครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อเป็นครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว เพื่อเป็นครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่องานซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร วัสดุครุณฑ์ต่างๆ ที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้ง ภายใน-ภายนอก อาคารสถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง