วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อนำมาทำการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทางภายในเขตตำบลคอนฉิม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์บริการคนพิการตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ดื่มในช่วงเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำราวจับสแตนเลส พร้อมติดตั้ง งานปรับปรุงทางลาด ขึ้น-ลง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกแบบมีล้อ ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร พร้อมพ่นสกรีนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแบบยางรถยนต์ ขนาดบรรจุ ๕๐ ลิตร พร้อมพ่นสกรีนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๑๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๑ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ สายบ้านพ่อสมาน จันวัน ถึงบ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง