วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายโคกโสกขี้หีตัดใหม่ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านยายชำนาญ บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ชนิดซอง จำนวน ๘ ถัง ตามโครงการปัองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (เติมน้ำยาถังดับเพลิง) ชนิดผงเคมีแห้ง เพื่อใช้ในการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๖ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้านบ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสวรรค์ - บ้านบะแค และภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมหมู่ที่ ๙ สายเลียบลำห้วยหนองเอี่ยน - นานายธีรพงษ์ มุลหล้า ภายในเขตตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง